Ligula
Skoči na vsebino

Splošni vpisni pogoji poslovanja

Spoštovani ljubitelji tujih jezikov,

prosimo vas, da pred vpisom na tečaj tujega jezika pozorno preberete pogoje sodelovanja. Tečajnik (naročnik) s klikom na gumb »Prijava« sprejme izvajalčevo ponudbo za izvedbo jezikovnega tečaja v skladu s spodaj navedenimi splošnimi pogoji.

1.   Prijava na tečaj in dovoljenje za uporabo podatkov

Tečajnik (naročnik) s klikom na gumb »Prijava« sprejme izvajalčevo ponudbo za izvedbo jezikovnega tečaja v skladu s spodaj navedenimi splošnimi pogoji.

S prijavo na tečaj Tečajnik jezikovnemu centru Lingula, d. o. o., dovoljuje obveščanje o urniku in spremembah glede tečaja ter pošiljanje ankete o zadovoljstvu in vabila na dogodke, ki so pripravljeni ekskluzivno za Linguline Tečajnike.

Lingula se zavezuje, da podatkov o Tečajnikih ne bo zlorabila ali posredovala tretjim osebam.

Izvajalec si pridržuje pravico do komercialne uporabe fotografij in video posnetkov, na katerih se v času izvedbe jezikovnega tečaja pojavlja Tečajnik, razen če Tečajnik tega izrecno ne dovoli.

2.   Šolnina in plačilni pogoji

2.1.Šolnina

Tečajnik se obvezuje, da bo poravnal stroške tečaja po pogojih iz cenika, razen v primeru, ko stroške izobraževanja poravna delodajalec. Vse cene so v evrih in vključujejo DDV, razen kjer je drugače določeno.

Šolnina v primeru epidemije Koronavirus (SARS-CoV-2) oz. podobnih dogodkov: Če zaradi epidemije Izvajalec tečaj, ki sicer poteka v živo v prostorih Lingule, prenese na daljavo, se šolnina ne spremeni.

2.2. Plačilni pogoji

2.2.1. Fizične osebe

Plačilo po predračunu

V spletni trgovini lahko naročilo plačate v enem znesku po predračunu. V košarici kot način plačila izberite Predračun, nato pa boste na navedeni e-naslov prejeli predračun z unikatnim sklicem. Predračun lahko poravnate v mobilni ali spletni banki, v fizični poslovalnici vaše izbrane banke, ali na drugih mestih, ki omogočajo plačilo položnic. Pri plačilu bodite pozorni na sklic, ki ga najdete na predračunu.

Enkratno plačilo s plačilno kartico

Plačilo lahko izvedete s karticami: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, V Pay, BA in Diners Club.

Obročno plačilo s kartico z odloženim plačilom

 • Kartici Visa in MasterCard: v kolikor ima imetnik kartice pri izdajatelju omogočeno storitev obročnih nakupov, lahko razdeli plačilo nakupa na 2 do 12 obrokov. Število obrokov in znesek obroka so v okviru prostega limita na obstoječi kartici.
 • Kartica Diners Club International z oznako DC UV: višina kredita je odvisna od razpoložljivosti vašega limita na kartici. Nudimo vam možnost nakupa na 2 do 12 obrokov, minimalni znesek obroka znaša 40,00 EUR.

Za več informacij o obročnih plačilih se obrnite na svojo banko.

Obročno plačilo s položnico (izključno za 30- do 90-urni tečaj v skupini)

Znesek nakupa se razdeli na 4 enakovredne obroke, prvega plačate ob prijavi, preostale 3 pa v treh zaporednih mesečnih obrokih glede na datume zapadlosti, navedene na računu. Račun s specifikacijo za obročno plačilo prejmete v roku 3 dni po nakupu. Stroški odobritve obročnega nakupa s položnico znašajo 24,00 EUR.

2.2.2.  Pravne osebe

Pravna oseba šolnino poravna v enem znesku na podlagi predračuna oz. računa.

Če je na tečaj prijavljenih več kot 8 kandidatov iz istega podjetja, je možno plačilo v več obrokih. 

2.3. Zamude pri plačilu

Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru zamude s plačilom mesečnega obroka zaračuna zakonske zamudne obresti oz. v primeru daljše zamude ima izvajalec pravico kupnino iztržiti po sodni poti. Ob tem naročnik nosi stroške izvršbe.

Izvajalec si pridržuje pravico, da Tečajniku, ki zamuja s plačili pri obročnem plačilu s položnico, v naslednjem semestru ne omogoči obročnega plačila. 

3.   Odpoved ali prekinitev tečaja

Šteje se, da je z oddajo prijavnice sklenjena pogodba na daljavo (prvi odstavek 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Tečaj predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se Izvajalec zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, zato Tečajnik nima pravice, da v 14 dneh od pogodbe odstopi brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov). Odjave od tečaja kljub navedenemu sprejmemo, vendar največ do 14 dni pred začetkom tečaja. Za odstop od prijave do 14 dni pred začetkom tečaja oz. druge storitve obračunamo 30,00 € manipulativnih stroškov (tečaj, jezikovne počitnice, izpit o znanju jezika, e-tečaj …), če pa je do izvedbe manj kot 14 dni, obdržimo 100% vplačilo.

3.1.Odpoved oz. prekinitev tečaja s strani Tečajnika med potekom tečaja

Tečaj v skupini: Z vpisom na tečaj v prostorih Lingule oziroma na daljavo se Tečajnik obveže obiskovati tečaj v predvidenem časovnem obdobju. Tečajnik se obveže plačati celotno šolnino, razen če Izvajalca pravočasno obvesti o nastanku utemeljenega razloga, zaradi katerega ne more več obiskovati tečaja.

Za utemeljeni razlog se šteje nastanek dogodka, ki ga Tečajnik ni mogel predvideti, to je daljša bolezen (več kot 30 dni bolniške odsotnosti z dokazili). O upravičenem razlogu mora Tečajnik Izvajalcu predložiti pisno potrdilo. Tečajniku se ob odpovedi zaradi utemeljenega razloga obračuna manipulativne stroške v znesku 50,00 EUR in sorazmerno plačilo za število ur, izvedenih do konca tekočega meseca, v katerem je Lingula prejela vlogo za prekinitev tečaja. Šolnina, vplačana do prekinitve, se ne vrača.

Če tečajnik preneha z obiskovanjem skupinskega tečaja in o tem Izvajalca predhodno ne obvesti oz. razlog odpovedi ni daljša bolezen (z dokazili), se šteje, da je storitev opravljena, kot je bilo dogovorjeno, Tečajnik pa je dolžen poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve.

3.2. Jezikovne počitnice

V primeru odpovedi med potekom tečaja se vplačani znesek ne vrača. Izjema je odpoved zaradi zdravstvenih razlogov (ob predložitvi zdravniškega opravičila). Tečajniku se ob odpovedi zaradi zdravstvenih razlogov obračuna manipulativne stroške v znesku 30,00 EUR in sorazmerno število ur, izvedenih do dneva prekinitve, ko je Lingula prejela vlogo za prekinitev tečaja. Šolnina, vplačana do prekinitve, se ne vrača.

Za jezikovne počitnice na Cerknem priporočamo sklenitev rizika odpovedi pri zavarovalnici, ki vam omogoča povrnitev kupnine v primeru odpovedi zaradi bolezni.

3.3. Odpoved dogovorjenega termina pri individualnem tečaju

 • Če se Tečajnik dogovorjenega termina pouka ne more udeležiti, to sporoči v sprejemno pisarno vsaj 24 ur prej na 040 644 544 (Mateja). Če Tečajnik svojo odsotnost javi manj kot 24 ur pred srečanjem, se šteje, kot da je bil pouk izveden.
 • Pri tečajih, daljših od 30 ur, lahko Tečajnik enkrat izkoristi možnost zamrznitve ur za 60 dni, vendar mu po premoru ne moremo jamčiti nadaljevanja z istim učiteljem in v istem terminu.
 • V sklopu tečaja lahko Tečajnik prestavi do 20% srečanj. Če je potreba po večjih prilagoditvah ali so med posameznimi srečanji daljša obdobja, ko tečaj ne poteka, smo seveda prilagodljivi, vendar v tem primeru ne moremo zagotoviti istega učitelja.

3.4. Odpoved tečaja s strani Izvajalca

Izvajalec, jezikovni center Lingula si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi tečaja najkasneje 5 dni pred predvidenim začetkom, če se za tečaj ne prijavi v pogojih navedeno minimalno število tečajnikov ali če se Tečajniki ne strinjajo s predlaganim manjšim številom ur. Morebitna že plačana šolnina se brezobrestno povrne.

4.   Izvedba tečajev

4.1.Umestitveni pogovor 

Za vse nove kandidate je ob vpisu v nadaljevalni tečaj potreben umestitveni pogovor (15 do 30 minut) in po potrebi tudi pisni uvrstitveni test (60 minut), po katerem Tečajniku predlagamo najprimernejšo skupino na ustrezni ravni znanja. Izvajalec si pridružuje pravico, da na podlagi opravljenega umestitvenega pogovora Tečajnika razporedi v skupino glede na ustrezno stopnjo oz. nivo njegovega znanja, ki se lahko razlikuje od stopnje oz. nivoja znanja, v katero se je prijavil naročnik.

Tečajnik lahko opravi umestitveni pogovor v živo v prostorih Lingule ali na daljavo prek aplikacije Teams.

4.2.Izvedba tečaja v skupini v primeru manj prijav

4.2.1. Tečaji za odrasle

Tečaj v skupini (6 do 8 udeležencev) Izvajalec izvede v predvidenem obsegu ur, če je v skupini prijavljenih najmanj šest udeležencev. Če je v skupini prijavljenih manj kot šest udeležencev, Izvajalec izvede tečaj v sorazmerno manjšem številu ur, vendar tako, da je predvideni program predelan v celoti.

 • 90-urni tečaj: če je prijavljenih 5 udeležencev, se program predela v 80 urah. Če so prijavljeni 4, se izvede 70 ur pouka, pri 3 pa 60 ur.
 • 60-urni tečaj: če je prijavljenih 5 udeležencev, se program predela v 52 urah. Če so prijavljeni 4, se izvede 45 ur pouka, pri 3 pa 35 ur.
 • 45-urni tečaj: če je prijavljenih 5 udeležencev, se program predela v 40 urah. Če so prijavljeni 4, se izvede 35 ur pouka, pri 3 pa 30 ur.
 • 30-urni tečaj: če je prijavljenih 5 udeležencev, se program predela v 26 urah. Če so prijavljeni 4, se izvede 24 ur pouka, pri 3 pa 20 ur.
 • 20/40-urni poletni tečaj: če so prijavljeni 3 oz. 4 udeleženci, se 20-urni program predela v 14 urah, 40-urni program pa v 30 urah.
 • 12-urna delavnica s 4 do 8 tečajniki: če so prijavljeni 3 udeleženci, se program predela v 9 šol. urah. Če sta prijavljena 2 udeleženca, se izvede 6 šol. ur.
 • 40-urni tečaj v mini skupini (3 do 5 udeležencev): če sta prijavljena 2 udeleženca, se program predela v 26 urah.

4.2.2. Tečaji za otroke

Tečaj v skupini (5 do 8 udeležencev) Izvajalec izvede v predvidenem obsegu, če je v skupini prijavljenih najmanj 5 otrok. Če je prijavljenih manj kot 5 udeležencev, Izvajalec izvede program v sorazmerno manjšem številu ur ali pa v dogovoru s starši šolnino zviša. Maksimalno število otrok na celoletnem tečaju je 8, na poletnem pa 11.

 • 60-urni tečaj: če so prijavljeni 4 otroci, se program predela v 52 urah. Če so prijavljeni le 3, se izvede 40 ur pouka.
 • 55-urni tečaj: če so prijavljeni 4 otroci, se program predela v 45 urah. Če so prijavljeni le 3, se izvede 35 ur pouka.
 • 44-urni tečaj: če so prijavljeni 4 otroci, se program predela v 40 urah. Če so prijavljeni le 3, se izvede 30 ur pouka.
 • 30-urni tečaj: če so prijavljeni 4 otroci, se program predela v 24 urah. Če so prijavljeni le 3, se izvede 20 ur pouka.

4.2.3. Poletne jezikovne počitnice

 • Izvajalec 20-urni tečaj izvede v predvidenem obsegu, če je v skupini prijavljenih najmanj 5 otrok.
 • Če je prijavljenih manj kot 5 udeležencev, Izvajalec izvede 15 ur tečaja ali pa v dogovoru s starši šolnino zviša.
 • Maksimalno število otrok v skupini na poletnem tečaju je 11.

4.3. Menjava termina oziroma skupine

Menjava termina oz. prestop iz ene skupine v drugo je možen pod pogojem, da to ne vpliva na obstoj skupine, v katero se je Tečajnik vpisal in da je raven znanja ustrezna. Administrativni stroški prestopa znašajo 30,00 EUR. Ob premestitvi v drugo skupino zaradi preveč/premalo znanja na predlog Lingule oz. Tečajnika, se administrativni stroški prepisa ne obračunajo. Tečajnik se ob prehodu v nadaljevalni skupini obveže predelati snov, ki jo je predelala skupina, v katero se premešča.

Ob menjavi skupine, Tečajnik že uporabljenega gradiva ne more vrniti Izvajalcu.

4.4. Obvestilo o začetku tečaja

Tečajnik prejme obvestilo o začetku najkasneje pet (5) dni pred začetkom tečaja. Če je ob prijavi podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen pridobitve računa in posledičnega obveščanja o tečaju oziroma pošiljanja učnega gradiva, je za posledico odgovoren Tečajnik.

Če Tečajnik v navedenem roku ne prejme obvestila o začetku, ker je podal napačen naslov ali gre Lingulino e-sporočilo v vsiljeno/nezaželeno pošto, se je dolžan sam javiti Izvajalcu in ga zahtevati. Izvajalec reklamacij z naslova neprejete pošte zaradi navedenih razlogov ne bo upošteval.

5.   Omejitev odgovornosti glede napredovanja

Jezikovni tečaji v Linguli potekajo v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom za jezike (CEFR/SEJO). Vodila, ki jih je objavil Izvajalec glede števila učnih ur, potrebnih za dosego določene ravni znanja, so oblikovana na osnovi lestvice CEFR/SEJO, a se lahko razlikujejo od dejanskih zahtev v posameznih primerih. Posamezna skupina ali tečajnik lahko potrebuje več ur, da dosežejo določeno jezikovno raven.

6.   Pritožbe, reklamacije in reševanje sporov

Morebitne spore bomo reševali sporazumno. V primeru, da spora ni mogoče rešiti sporazumno, je za odločitev pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.

7.   Sprememba pogojev

Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli enostransko spremeni pogoje poslovanja, šolnino in ponudbe, objavljene na spletni strani https://trgovina.lingula.si/splosni-vpisni-pogoji-poslovanja/ in  https://www.lingula.si/splosni-pogoji/. Spremembe začnejo veljati ob objavi na spletni strani oziroma pisnem obvestilu naročnika preko e-pošte. Stranko zavezujejo pogoji, cene in ponudbe, ki so veljavne na dan oddaje naročila.

Zadnja sprememba vpisnih pogojev: 22. 6. 2023.

Lingula, jezikovni center, d.o.o., Ameriška ulica 13, 1000 Ljubljana